ادامه ماجرای پایم 2

فردا ی آنروز به نزد دکتری رفتم که پایم را قبلا گچ گرفته بود . دکتر فرستادم که از پام عکس بگیرم وقتی عکس گرفت گفت چیزی نیست فقط باید مراعات کنی  پات را زمین نذاری و فشار نیاری به پات. و دوشنبه ساعت 3 تا 4 بیا بینم چی کار کنیم؟. دو شنبه هم دباره می رم دکترم می گه تازه خونریزی اش شروع  شده  وبا همون پوتینهایی که ژام زیر چرخ رفته بود رفتم به دکتر هم گفتم با همین پوتینهام پام رفته زیر چرخ . گفت : خیلی شانس آوردید که این پوتینها پاتون بود که صدمه ندیده و گرنه پاتون خرد می شد تازه خونریزی اش شروع شده و چون تعطیل هستیدپاتون را گچ نمی گیرم وگرنه می گرفتم باید همه اش استراحت کنی . دیگه فع___________________لا تو استراحت مطلق هستم . چه کار کنم دیگه خسته شدم از بس تو خونه هستم خسته شدم چه کار کنم گریه.  فعلا تا عصری شاید دباره آمده ام دلم حسابی گرفته . . .......... .

لطفا نطر یادتون نره

/ 0 نظر / 17 بازدید