سلام

اميد وارم حال شما خوب باشد ۱خبر من ۱۵ اردبهشت با بچه های مدرسه پروين اعتصامی(مدرسه که درس  من خوانم)  

به مدت سه روز به اصفهان مب رويم آن هم با قطار فکر کنم جمعه ی  آينده است

خدا حافظ03.gif10.gif05.gif29.gif03.gif35.gif30.gif07.gif01.gif

/ 2 نظر / 5 بازدید
سحر و دانيال

خوش بگذره!

دینا

خوش بگذره ولی مطمئنی با قطار می روید! خیلی مراقب باش!